Stel dat het alsnog niet lukt in het regulier onderwijs, kan een leerling dan nog naar het speciaal onderwijs?

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs te houden en de instroom naar speciaal onderwijs te beperken. Als blijkt dat het alsnog niet lukt in het regulier onderwijs dan kan de school besluiten een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aan te vragen bij een commissie van het eigen Samenwerkingsverband.

In voorkomende gevallen kan de onderwijskundig begeleider van het LWOE meedenken met een samenwerkingsverband of regionale commissie om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.