Ambulant onderwijskundige begeleiding

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) zijn gericht op het optimaliseren van de onderwijsleersituatie  door het versterken van de verbinding tussen leerling, leerkracht/docent en ouders. Het is onze kracht om daarbij een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Een gelijkwaardige, respectvolle samenwerking staat centraal in de aanpak voor onze begeleiding. Onze onderwijskundig begeleiders onderzoeken samen met ouders en school welke ondersteuningsbehoeften de leerling en school hebben. De stimulerende en belemmerende factoren worden in kaart gebracht en er worden oplossingen bedacht.

LWOE-ondersteuning is tijdelijk 

De ondersteuning van het LWOE heeft een tijdelijk karakter. De bedoeling van een begeleidingstraject is de school en/of de leerling dusdanig te versterken dat de ondersteuning vanuit het LWOE, na korte of iets langere tijd, overbodig wordt.

Nieuwe of andere hulpvraag?

Mochten er daarna in de toekomst toch weer nieuwe hulpvragen zijn op het gebied van epilepsie en onderwijs, dan kan er opnieuw rechtstreeks een beroep worden gedaan op het LWOE.

Hoe komen wij tot een traject?

Onze ondersteuning en ons advies kunt u, als ouder of betrokken professional, bij het LWOE aanvragen. Dat kan via het aanmeldformulier. De inzet van een ambulant onderwijskundig begeleider kan zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in uw regio worden gerealiseerd.

Vertaalslag van medisch dossier naar onderwijsleersituatie

De begeleiding van LWOE wordt rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie, omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken (Kempenhaeghe en SEIN) en met (kinder)neurologen en kinderartsen in veel regionale ziekenhuizen verspreid over het hele land. Het is onze kracht om een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie.

Voor ouders en school zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE. Als specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de daarvoor bestemde zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

LWOE Commissie van Begeleiding 

De inhoud van de begeleidingsarrangementen worden altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal uren. Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding (CvB), die beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement. 

Leerlingen met epilepsie en betrokken onderwijsprofessionals kunnen, als er sprake is van schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het LWOE. Het LWOE biedt begeleiding voor leerlingen met epilepsie in het regulier primair en voortgezet onderwijs, het MBO en het speciaal onderwijs.

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW. In het belang van een succesvolle studietijd kunnen docenten en studenten van deze beide onderwijsvormen wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.

Meer informatie over bekostiging van LWOE vindt u op de website van het ministerie OCW.