Wat is epilepsie?

Epilepsie is een chronische aandoening die zich kan uiten door epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen.

Deze verstoring kan zich beperken tot een relatief klein gebied in de hersenschors (focale aanvallen), maar kan ook de gehele hersenen betreffen (gegeneraliseerde aanvallen). Wanneer de oorzaak van de epileptische aanvallen bekend is (bijv. een vastgestelde hersenbeschadiging) spreken we van symptomatische epilepsie. Worden er geen oorzaken gevonden dan spreekt men van een cryptogene of idiopathische epilepsie.

Neuroloog
Leerkracht Henk coachronde

Hoe vaak komt epilepsie voor?

Epilepsie komt voor bij 1 op de 150 mensen. In Nederland hebben dus ongeveer 120.000 mensen epilepsie.

Epilepsie komt veel voor tijdens de kinderleeftijd, waardoor de kans groot is dat zich op een willekeurige school enkele kinderen met epilepsie bevinden.

Medisch beeld en aanvalsbeelden

Epileptische aanvallen kunnen zich op heel veel verschillende manieren uiten, zoals schokken, staren, automatismen, enz.

Aanvallen kunnen duidelijk en als zodanig herkenbaar zijn, maar het komt ook voor dat je niets of nauwelijks iets merkt.

Welke soort aanval optreedt, wordt grotendeels bepaald door het deel van de hersenen waar de verstoring zich voordoet.

Kinderarts kraamafdeling
Leerling in de klas

Invloed op functioneren

Kinderen met epilepsie kunnen door hun epilepsie, door de medicatie of door een eventueel onderliggende aandoening leer- en gedragsstoornissen krijgen.

Daarnaast kunnen ook sociaal-emotionele problemen ontstaan door het hebben van de epilepsie, als gevolg van de beperkingen die de aanvallen met zich meebrengen of vooroordelen die er in de omgeving leven. Dit kan leiden tot sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, een negatief zelfbeeld en/of teruggetrokkenheid.

Syndromen

Epilepsie is een onderdeel van een hersenfunctiestoornis die vaak meer gevolgen heeft dan alleen maar aanvallen. Sommige vormen van epilepsie hebben in de praktijk opvallende kenmerken. We spreken dan over een syndroom. Er zijn verschillende syndromen. Het is belangrijk om tot een syndroomdiagnose te komen, omdat dit de therapiekeuze beïnvloedt en een prognostische betekenis heeft.

Neuroloog check
Leerkracht Henk in de klas

Risico's

Mensen met epilepsie lopen een bepaald risico. Een aanval kan elk moment plaatsvinden. Bij ieder mens is het een afweging in hoeverre een persoon risico’s kan lopen.

Dit vergt overleg tussen arts, ouders en school. Het verdient aanbeveling om met de school afspraken te maken. Dit kan in de vorm van een aanvalsprotocol, waarin u kunt invullen wat uw kind wel en niet mag, onder welke voorwaarden en hoe omgegaan moet worden met de aanvallen en eventuele medicijnen of noodmedicatie.

Vraag uw ambulant onderwijskundig begeleider naar een goed voorbeeld van een aanvalsprotocol.