Voor het onderwijs

Heeft u een leerling in de klas met epilepsie die niet de onderwijsresultaten haalt die u verwacht? Wilt u van gedachten wisselen over mogelijkheden en kansen voor deze leerling?

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met een onderwijskundig begeleider van het LWOE in de regio.

Dat geldt voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd. Neem contact op met het LWOE voor suggesties en tips voor doorverwijzing. 

Leerkracht Gerda
Leerling met focus

LWOE rechtstreeks inschakelen

Onze ondersteuning en ons advies kunt u zelf - zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in de regio waar uw school onder valt - inschakelen.

Bel met het LWOE voor een aanmelding of maak gebruik van het aanmeldformulier.

Wilt u weten wat de vervolgstappen zijn na de aanmelding? Klik dan hier voor de procedure aanmelding en begeleiding door het LWOE.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken (Kempenhaeghe en SEIN) en artsen in academische-  en regionale ziekenhuizen. 

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

Video Url
Leerkracht Henk in gesprek

Onderwijskundige begeleiding

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) zijn gericht op het optimaliseren van de onderwijsleersituatie door het versterken van de verbinding tussen leerling, leerkracht/docent en ouders.

Het is onze kracht om daarbij een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie.

Onze ambulant onderwijskundig begeleiders geven advies en denken mee over onder andere:

  • omgaan met aanvallen op school
  • aanpassing van het lesprogramma
  • gedragsveranderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • kansen ter verbetering van het leerproces van de leerling

Voorlichting en scholing

Door jarenlange ervaring in het  begeleiden van leerlingen met epilepsie, heeft het LWOE specialistische kennis opgebouwd met de grote diversiteit aan epilepsiebeelden en de impact daarvan op leren en gedrag. 

Voorlichting en scholing (zowel fysieke bijeenkomsten als online varianten) vormen een belangrijk onderdeel van onze advies- en begeleidingstrajecten. Voorlichting, workshops en studiebijeenkomsten kunnen een onderdeel zijn van een begeleidingsarrangement. 

Afhankelijk van de leerling en de situatie, én uw leervraag en reeds aanwezige kennis wordt - in overleg - het doel en de vorm van de (online of fysieke) scholingsbijeenkomst bepaald.

Wilt u graag eens van gedachten wisselen met een van onze ambulant onderwijskundig begeleiders over voorlichting en scholing van uw team? Neem dan gerust contact met ons op.

Leerkracht Bianca in de groep

Spreekbeurt

Wanneer er epileptische aanvallen zijn, is het belangrijk dat leerkrachten hiervan op de hoogte zijn. Maar ook op klasgenoten kunnen de epileptische aanvallen impact hebben.

Het open bespreken van de epilepsie zorgt voor begrip en vertrouwen. Wij kunnen hierbij ondersteunen door het verzorgen van een klassenvoorlichting. Mocht uw kind zelf een spreekbeurt willen geven over epilepsie, verwijzen we graag naar de spreekbeurt-pagina van Epilepsie.nl  

Leerling in de klas

Aanvalsprotocol

Het is belangrijk dat school goed geïnformeerd wordt over de situatie van de leerling. Zorg dat nieuwe leerkrachten waar de leerling mee te maken krijgt op de hoogte zijn van de epilepsie.

Om ervoor te zorgen dat de school op de juiste manier handelt als het kind een aanval krijgt, is het van belang dat samen met een ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE  een aanvalsprotocol wordt opgesteld.

Hierin wordt beschreven wat een leerkracht moet doen tijdens een aanval, of er noodmedicatie toegediend moet worden en of de ouders op de hoogte gesteld moeten worden.

Voor meer informatie en een helder filmpje over het toedienen van noodmedicatie verwijzen wij graag naar Epilepsie.nl. Onderaan de web-pagina is ook hun standpunt met betrekking tot het toedienen van noodmedicatie te vinden.  

 

Samenwerkingsverband of regionale verwijzingscommissie

Bent u een medewerker van een samenwerkingsverband of bent u een vertegenwoordiger van een regionale verwijzingscommissie? Uiteraard kan een onderwijskundig begeleider van het LWOE altijd een voorlichting op maat geven over epilepsie in relatie tot leren en gedrag en de begeleidingsmogelijkheden van LWOE.

Leerkracht Gerda in de klas

Vragen en antwoorden

Passend Onderwijs is nu ingevoerd. Krijgt mijn leerling met epilepsie nog begeleiding?

Ja. Leerlingen met epilepsie én leerproblemen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kunnen gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Dus zonder tussenkomst van een samenwerkingsverband (SWV).

De onderwijskundig begeleiders van het LWOE zijn verbonden aan de twee gespecialiseerde epilepsiescholen van Nederland. Het ministerie van OCW geeft een budgetfinanciering aan deze scholen voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Mocht begeleiding voor langere tijd nodig zijn, dan beslist de Commissie van Begeleiding (CvB) van het LWOE op basis van beschikbare gegevens over de toekenning van een begeleidingsarrangement.

Wat kan het LWOE betekenen voor de leerling met epilepsie?

Een leerling met epilepsie kan vooruitgaan in zijn (leer)ontwikkeling als het de juiste begeleiding krijgt. Door betrokkenheid van een onderwijskundig begeleider van het LWOE in een vroeg stadium kunnen leerkrachten de signalen leren zien.

Hoe eerder epilepsie en invloed op leren en gedrag worden herkend, des te groter de kans is om problemen in de ontwikkeling te beperken. Na een aanmelding neemt een onderwijskundig begeleider van het LWOE contact op met school en ouders. Er volgt direct een korte, preventieve actie.

Als de impact van de epilepsie op het schoolse functioneren dermate groot is en daardoor ook de leerkracht en leerling meer ondersteuning nodig hebben, kan na de preventieve actie een begeleidingsarrangement volgen. Door een periode van gerichte ondersteuning aan leerkracht en/of leerling kunnen de onderwijskundig begeleiders helpen bij het omgaan met gevolgen van epilepsie en het benutten van de mogelijkheden van de leerling. Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding, die op basis van alle beschikbare gegevens beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.

Hoeveel uur begeleiding kan een onderwijskundig begeleider geven en hoe vaak komt een onderwijskundig begeleider langs?

Het LWOE werkt op maat en geeft de begeleiding die nodig is. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school hoeveel uur begeleiding nodig is om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen.

Epilepsie kent diverse uitingsvormen en kan een grillig beloop hebben. Dit kan ertoe leiden dat de hulpvraag tussentijds verandert en de LWOE-begeleiding daarop wordt aangepast en de onderwijskundig begeleider met een andere frequentie de school bezoekt.

Lees onze artikelen