Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag en staat deze niet in dit overzicht? Neem dan contact met ons op of gebruik het formulier onderaan deze pagina.

Wat kan het LWOE betekenen voor de leerling met epilepsie?

Een leerling met epilepsie kan vooruitgaan in zijn (leer)ontwikkeling als het de juiste begeleiding krijgt. Door betrokkenheid van een onderwijskundig begeleider van het LWOE in een vroeg stadium kunnen leerkrachten de signalen leren zien.

Hoe eerder epilepsie en invloed op leren en gedrag worden herkend, des te groter de kans is om problemen in de ontwikkeling te beperken. Na een aanmelding neemt een onderwijskundig begeleider van het LWOE contact op met school en ouders. Er volgt direct een korte, preventieve actie.

Als de impact van de epilepsie op het schoolse functioneren dermate groot is en daardoor ook de leerkracht en leerling meer ondersteuning nodig hebben, kan na de preventieve actie een begeleidingsarrangement volgen. Door een periode van gerichte ondersteuning aan leerkracht en/of leerling kunnen de onderwijskundig begeleiders helpen bij het omgaan met gevolgen van epilepsie en het benutten van de mogelijkheden van de leerling. Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding, die op basis van alle beschikbare gegevens beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.

Hoe krijgt mijn kind met epilepsie de hulp in de klas die nodig is en hoe regel ik dit?

Scholen, samenwerkingsverbanden, ouders, artsen, en ook jongeren zelf, kunnen rechtstreeks aanmelden bij het LWOE. Dit kan telefonisch, via het aanmeldingsformulier, of schriftelijk per post.

Werkt een onderwijskundig begeleider van het LWOE ook individueel met de leerling?

Een onderwijskundig begeleider kan met een leerling aan het werk gaan om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problematiek en ondersteuningsbehoeften of in verband met onderzoek, training of een gesprek over de beleving van de epilepsie.

Wekelijks één of meerdere keren met een leerling werken in de vorm van remedial teaching of bijles kan niet worden uitgevoerd door het LWOE. Het LWOE wordt bekostigd voor de ambulante begeleiding en niet voor het geven van bijles of RT aan een leerling. De begeleiding is gericht op advisering van de leerkracht en docent om beter om te kunnen gaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag.

Hoeveel uur begeleiding kan een onderwijskundig begeleider geven en hoe vaak komt een onderwijskundig begeleider langs?

Het LWOE werkt op maat en geeft de begeleiding die nodig is. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school hoeveel uur begeleiding nodig is om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen.

Epilepsie kent diverse uitingsvormen en kan een grillig beloop hebben. Dit kan ertoe leiden dat de hulpvraag tussentijds verandert en de LWOE-begeleiding daarop wordt aangepast en de onderwijskundig begeleider met een andere frequentie de school bezoekt.

Hoe lang duurt een begeleidingsarrangement?

Een begeleidingsarrangement wordt per schooljaar toegekend en kan op elk moment gedurende het schooljaar gestart en beëindigd worden. Na overleg met school en ouders, bespreekt de onderwijskundig begeleider de hulpvraag met de Commissie van Begeleiding van het LWOE en indien nodig zal deze commissie een verlenging van het begeleidingsarrangement toekennen voor een volgend schooljaar.

De ondersteuning van het LWOE heeft een tijdelijk karakter. De bedoeling van een begeleidingstraject is de school en/of de leerling dusdanig te ondersteunen dat de begeleiding vanuit het LWOE, na korte of iets langere tijd, overbodig wordt. Mochten er daarna in de toekomst toch weer nieuwe hulpvragen zijn op het gebied van epilepsie en onderwijs, dan kan er opnieuw een beroep worden gedaan op het LWOE.

Kan mijn kind bijles of remedial teaching krijgen via LWOE?

Nee. Onderwijskundig begeleiders van het LWOE geven geen bijles of remedial teaching. Voor bijles en remedial teaching kan een school het eigen personeel inzetten. Deze extra hulp kan een school betalen vanuit het zorgbudget van het regionale samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt.

Het LWOE wordt door het ministerie OCW alleen bekostigd voor de ambulante begeleiding, dus niet voor het geven van bijles of RT aan een leerling. De begeleiding van LWOE is gericht op advisering van de leerkracht en docent om beter om te kunnen gaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag.

Het LWOE werkt met onderwijskundig begeleiders. Is dat hetzelfde als een ambulant begeleider?

De onderwijskundig begeleiders van LWOE zijn dezelfde mensen als de ambulant begeleiders van de epilepsiescholen De Berkenschutse en De Waterlelie.

LWOE heeft de functienaam aangepast omdat we aan onze cliënten duidelijk willen maken dat onze begeleiders expert zijn op het gebied van onderwijs en epilepsie.

Een onderwijskundig begeleider van LWOE is niet hetzelfde als een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband. Deze ambulant begeleiders worden betaald door het samenwerkingsverband en hebben meer algemene kennis over epilepsie en leerproblemen.

De onderwijskundig begeleiders van LWOE hebben dé specialistische kennis, ervaring en samenspel met het medische netwerk om docenten en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden. Door de nauwe samenwerking met de medische partners blijft de kennis op het gebied van onderwijs en epilepsie actueel.

Wat is het verschil tussen ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband (SWV) en de onderwijskundige begeleiding van het LWOE?

Het verschil zit in de specifieke kennis en expertise op het gebied van epilepsie en de effecten op het leergedrag van leerlingen. De ambulante begeleiding van een SWV wordt uitgevoerd door een begeleider met algemene kennis over epilepsie en leerproblemen.

De onderwijskundig begeleiders van LWOE werken nauw samen met neurologen en kinderartsen in de algemene ziekenhuizen verspreid door het hele land. Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee epilepsiescholen die er in Nederland zijn, De Berkenschutse in Heeze en De Waterlelie in Cruquius en Zwolle. Deze scholen maken deel uit van de twee landelijke derdelijns epilepsiecentra, respectievelijk Kempenhaeghe en SEIN. 

Passend Onderwijs is nu ingevoerd. Krijgt mijn leerling met epilepsie nog begeleiding?

Ja. Leerlingen met epilepsie én leerproblemen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kunnen gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Dus zonder tussenkomst van een samenwerkingsverband (SWV).

De onderwijskundig begeleiders van het LWOE zijn verbonden aan de twee gespecialiseerde epilepsiescholen van Nederland. Het ministerie van OCW geeft een budgetfinanciering aan deze scholen voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Mocht begeleiding voor langere tijd nodig zijn dan beslist de Commissie van Begeleiding (CvB) van het LWOE op basis van beschikbare gegevens over de toekenning van een begeleidingsarrangement.

Waar lees ik meer over Passend Onderwijs en de rol van het LWOE?

Op de website www.passendonderwijs.nl kunt u alle informatie vinden over het hoe en waarom van Passend Onderwijs. Het LWOE heeft een speciale positie binnen de wet Passend Onderwijs. Klik hier voor de animatie om in 77 seconden te zien hoe dat is geregeld. 

Video Url

Stel dat het alsnog niet lukt in het regulier onderwijs, kan een leerling dan nog naar het speciaal onderwijs?

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs te houden en de instroom naar speciaal onderwijs te beperken. Als blijkt dat het alsnog niet lukt in het regulier onderwijs dan kan de school besluiten een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aan te vragen bij een commissie van het eigen samenwerkingsverband.

In voorkomende gevallen kan de onderwijskundig begeleider van het LWOE meedenken met een samenwerkingsverband of regionale commissie om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Krijgt mijn kind nog extra financiën?

Nee. Leerlingen met epilepsie hebben binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW, zoals die ook geldt voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende leerlingen (voormalig cluster 1 en 2). Voor ouders en school zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE, omdat het LWOE hiervoor rechtstreeks wordt bekostigd vanuit het ministerie van OCW.  

Wie betaalt de extra ondersteuning zoals RT en bijles?

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE de school specifiek onderwijsmateriaal moet aanschaffen en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor aanspraak maken op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de plaatselijke regels over inrichting van de zorgstructuur en verdeling van de zorg-/ondersteuningsbudgetten in het betreffende samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld in de ene regio zal een arrangement moeten worden aangevraagd, terwijl in de andere regio de budgetten al verdeeld en toebedeeld zijn aan de scholen.

De gelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn met de invoering van Passend Onderwijs toegekend aan de samenwerkingsverbanden.

Kun je als student van HBO of universiteit ook gebruik maken van LWOE-begeleiding?

Nee. Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroepsonderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW.

Studenten en docenten van deze beide onderwijsvormen kunnen uiteraard wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.

Stel uw vraag