Voor ouders

Heeft u een kind met de diagnose epilepsie en zijn er zorgen over de leer- en gedragsontwikkeling?

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het LWOE hebben de kennis en ervaring om leerlingen met epilepsie en hun leerkracht(en) goed te begeleiden.

Dat doen zij in het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW. Docenten en studenten van deze beide onderwijsvormen kunnen wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.

LWOE voor ouders
Leerkracht Gerda in de klas

LWOE rechtstreeks inschakelen

Onze ondersteuning en ons advies kunt u zelf - zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in de regio waar de school van uw kind onder valt - inschakelen.

Bel met het LWOE of maak gebruik van het aanmeldformulier om uw kind aan te melden. Op basis van het eerste (start)gesprek geeft uw onderwijskundig begeleider aan wat u kunt verwachten en wordt het traject gestart.

Wilt u weten hoe het proces van aanmelding en begeleiding verloopt? Klik dan hier voor de procedure aanmelding en begeleiding door het LWOE.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken (Kempenhaeghe en SEIN) en regionale ziekenhuizen.

Het is onze kracht om een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie voor die leerlingen met epilepsie die specialistische begeleiding nodig hebben.

 

Video Url
Ouders in overleg met leerkracht

Passend onderwijs en leerlingen met epilepsie

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs per augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat elk samenwerkingsverband van scholen verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling en rekening gehouden met hun beperking.

Onderwijskundige begeleiding

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) zijn gericht op het optimaliseren van de onderwijsleersituatie door het versterken van de verbinding tussen leerling, leerkracht/docent en ouders.

Het is onze kracht om daarbij een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie.

Onze ambulante onderwijskundige begeleiders geven advies en denken mee over onder andere:

  • omgaan met aanvallen op school
  • aanpassing van het lesprogramma
  • gedragsveranderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • kansen ter verbetering van het leerproces van de leerling 
Leerkracht Bianca

Vragen en antwoorden

Krijgt mijn kind nog extra financiën?

Nee. Leerlingen met epilepsie hebben binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW, zoals die ook geldt voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende leerlingen (voormalig cluster 1 en 2). Voor ouders en school zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE, omdat het LWOE hiervoor rechtstreeks wordt bekostigd vanuit het ministerie van OCW.  

Kan mijn kind bijles of remedial teaching krijgen via LWOE?

Nee. Onderwijskundig begeleiders van LWOE geven geen bijles of remedial teaching. Voor bijles en remedial teaching kan een school het eigen personeel inzetten. Deze extra hulp kan een school betalen vanuit het zorgbudget van het regionale samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt.

Het LWOE wordt door het ministerie OCW alleen bekostigd voor de ambulante begeleiding, dus niet voor het geven van bijles of RT aan een leerling. De begeleiding van het LWOE is gericht op advisering van de leerkracht en docent om beter om te kunnen gaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag.

Hoe krijgt mijn kind met epilepsie de hulp in de klas die nodig is en hoe regel ik dit?

Scholen, samenwerkingsverbanden, ouders, artsen, en ook jongeren zelf, kunnen rechtstreeks aanmelden bij het LWOE. Dit kan telefonisch of via het aanmeldformulier. 

Lees onze artikelen