Passend onderwijs en leerlingen met epilepsie

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs per augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat elk samenwerkingsverband van scholen verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling en rekening gehouden met hun beperking.

Voor leerlingen met epilepsie is binnen Passend Onderwijs een speciale regeling getroffen. Het ministerie van OCW financiert het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie in heel Nederland. Ouders en school kunnen zonder extra kosten begeleiding krijgen vanuit het LWOE. Als bij een LWOE-begeleidingsarrangement specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband. De gelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de samenwerkingsverbanden. Ieder samenwerkingsverband heeft op regionaal niveau regels over inrichting van de zorgstructuur en verdeling van de zorg-/ondersteuningsbudgetten. Bijvoorbeeld, in de ene regio zal een zorg- of ondersteuningsarrangement moeten worden aangevraagd, terwijl in de andere regio de budgetten al verdeeld en toebedeeld zijn aan de scholen.

Meer informatie over bekostiging van LWOE vindt u op de website van het ministerie OCW.

Maatwerk en korte lijnen

De onderwijskundig begeleider van het LWOE onderzoekt op basis van de hulpvraag samen met ouders en school welke ondersteuningsbehoeften de leerling en school hebben. Uiteraard wordt daarbij ook in kaart gebracht welke onderdelen en vaardigheden goed gaan (beschermende factoren) en welke meer moeite kosten (belemmerende factoren). Op deze manier wordt de school in staat gesteld om zo optimaal mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerling met epilepsie.

De inhoud van een begeleidingsarrangement wordt altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal uren. Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding (CvB), die beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.

Kortom: leerlingen met epilepsie en betrokken onderwijsprofessionals kunnen, als er sprake is van (dreigende) schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het LWOE. Het LWOE biedt begeleiding voor leerlingen met epilepsie in het regulier primair en voortgezet onderwijs, het MBO en het speciaal onderwijs.

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW. In het belang van een succesvolle studietijd kunnen docenten en studenten van deze beide onderwijsvormen wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.